اخبار :   

لاگین افقی


آموزش
حقوق و وظایف شهروندی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط روابط عمومی - جواد نجمی   
یک‌شنبه، ۲۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۱

((حقوق و وظایف شهروندی))

نظام مدیریت شهری در ایران بویژه در قالب شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها لزوما باید وارد چنین عرصه های جدید واجتناب  ناپذیر گردد. لازمه ورود به چنین عرصه ای اطلاع رسانی وآگاه نمودن شهروندان به عنوان کنگشران اصلی این عرصه می باشد و در این بین نظام مدیریت شهری موظف و مجبور به این اطلاع رسانی از طرق مختلف می باشد تا ضمن فرهنگ سازی در بین شهروندان و بالا بردن سطح شهر نشینی آنها،وظایف و تکالیف تعهد آور خویش را که جهت رفاه شهروندان باید انجام دهد، به نحو احسن انجام دهد .به  طور کلی رابطه میان شهروندان ونظام های اقتصادی ،سیاسی ،حقوق و فرهنگی جامعه وسویه می باشد بطوریکه طرفین نسبت به هم دارای حقوق و وظایف متقابل هستند . در این بین مهمترین وظیفه مقامات محلی و حکومتهای محلی (مدیریت شهری) که در راستای تقویت و بهبود اجتماع محلی و حکومتهای کار آمد و موثر باید انجام گیرد شهروند سازی است .
شهروند سازی یعنی فراهم نمودن امکانات ،تسهیلات و سازو کارهای لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی بهره مند شوند و ضمنا بتوانند به نحوی مناسب وظ شهروندی نیز می باشد ،متقابلا شهر وندان در ارتباط با شهر و مدیریت شهری دارای وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف وتکالیف در ارتباط دوسویه با حقوق آنها از مدیریت شهری باعث ارتقاء فضیلت جامعه شهری ،تامین سعادت و ایمنی اجتماع شهری می گردد
.
بر این اساس در مقاله پیش روی تحت عنوان حقوق و وظایف شهروندی سعی شده است که در بدو امر حقوق شهروندی را با توجه به قوانین مدنی موجود به خصوص قانون شهرداریها تعیین نموده و سپس بر اساس آن جایگاه شهروندی در قوانین شهری تبیین گردد و در ادامه بالحاظ نمودن حقوق شهروندی ،وظلیف شهروندی نیز بیان گردیده است
.
حقوق شهروندی
:

هر شهروند با توجه به جایگاه و پایگاه اجتماعی خویش در جامعه شهری دارای حقوقی می باشد . بر این اساس اجمالا حقوق شهروندی به سه دسته زیر تقسیم می گردد
:

الف) حقوق قانونی و مدنی

ب) حقوق سیاسی

ج) حقوق اجتماعی

وظایف و تکالیف شهروندان را در قبال جامعه محلی و شهری که
در آن زندگی می کنند انجام دهند .لدا باید گفت وظیفه حکومتهای محلی فراهم سازی زمینه لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی خویش(حقوق مدنی،حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی ) می باشد . در قبال وظایف مطرح در قانون برای مدیریت شهری که در بر گیرنده حقوق


#
حقوق قانونی و مدنی شامل ازادی های فردی ،آزادی بیان ،حق مالکیت ،حق بهرمندی از عدالت ...
#
حقوق سیاسی شامل حق شرکت در انتخابات ، حق مشارکت سیاسی و
...
#
حقوق اجتماعی شامل حق بهره مندی از امنیت ،رفاه اجتماعی ،خدمات مدنی و
...
در بین سه حقوق الذکر حقوق اجتماعی شهروندی دارای اهمیت خاصی به خصوص برای جوامع مدرن و توسعه یافته غربی می باشد .بطورکلی رابطه میان شهروندان و نظام های اقتصادی ،سیاسی حفوقی و فرهنگی جامعه دو سویه می باشد بطوریکه طرفین نسبت به هم دارای حقوق و وظایف متقابل هستند . در این بین مهم ترین وظیفه مقامات محلی و حکومت های محلی (مدیریت شهری) که در راستای تقویت و بهبود اجتماع محلی و حکومت های کار آمد و موثر باید انجام گیرد شهروند سازی اشت . شهر وندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات ،تسهیلات و سازو کار های لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی خویش بهره مند شوند و ضمنا بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندیشان را در قبال جامعه شهری و محلی که در ان زندگی می کنند انجام دهند . لذا باید گفت وظیفه حکومت های محلی فراهم سازی زمینه لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی خویش (حقوق اجتماعی ،حقوق سیاسی و حقوق مدنی ) می باشد . از دیدگاه سیاست شهری مطالبات و تقاضاهای نا محدود شهروندان از رژیم های شهری (مدیریت شهری )
عمدتا معطوف به چند مقوله اساسی زیر است:

۱)استفاده از مبابع شهری و امکانات و خذماتی که نیاز مبرم زندگی شهری میباشد.

۲)
تاثیر گذاری بیشتر بر سازو کارهای تصمیم گیریهای شهری.

۳)
فراهم  شدن سازو کارها وترتیبات نهادی برای تحقق بیشتر مشارکت شهروندی در زندگی شهری.

۴)
تثبیت قانونمندانه حقوق و وظایف متقابل شهروندان و مدیریت های شهری

با عنایت به مطالب فوق و با لحاظ این نکته که شناخت  اکثر قریب به اتفاق شهروندان از مدیریت شهری به شهرداری و احیانا شورای شهر محدود میگردد لازم میباشد که مختصری از آنچه که در قانون شهرداریها از آن به عنوان وظایف شهرداری نام برده شده است ذکر گردد.بدیهی است آنچه بعنوان وظایف شهرداری شمرده می شود در حقیقت به نوعی ناظر بر حقوق شهروندی می باشد .براساس ماده ۵۵ فصل ششم قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ شهرداریها دارای وظایف چندی می باشد که در ذیل به عمده ترین وظایف شهرداریها  که با حقوق شهروندی رابطه مستقیم و ملموس تری دارند اشاره می گردد :

ماده ۵۵ قانون شهرداریها :وطایف شهرداری
:

۱-
ایجاد خیابانها ، کوچه ها ،میادین،باغهای عمومی ،مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
.

۲-
تنظیف ،نگهداری و تسطیح معابر،انهار عمومی ،مجاری آبها و فاضلاب ها و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه
.

تبصره ۱ : سد معابر عمومی و اشغا ل پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز از آنها ،میدانها ،پارکهاو باغهای عمومی برای کسب یا سکنی و یا  هرعنوان دیگری ممنوع است وشهرداری مکلف است از ان جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور بوسله
مامورین خود راسا اقدام کند

تبصره ۴ : شهرداری مکلف است محل های خصوصی برای تخلیه زباله و نخاله  و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر انها تعیین و ضمن انتشار اگهی به اطلاع عموم برساند .

محل ها ی تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود . رانندگان وسایل نقلیه حامل زباله مکلفند انها را فقط در محل های تعیین شده از طر ف شهرداری خالی نمایند
.
۳-
مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسساتت وزارت بهداری برای جلوگیری از امراض مسری

۴-
جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه اموزش عمومی و غیره .

۵-
اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی
وتعاونی مانند  بنگاه حمایت مادران ،نوانخانه،پرورشگاه،درمانگاه،بیمارستان،شیر خوارگاه،تیمارستان،کتاب خانه،کلاس های مبا زه با بی سوادی ،کودکستان،باغ کودکان
و امثال ان در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و الگوی کار
.
شهرداری در این قبیل موارد و نیز در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معیین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت
.
۶-
حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص  و دفاعه از دعاوی اشخاص علیه شهرداری
.

۷-
لیجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات ومراقبت د ر انتظام  امور انها
.
۸-
اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل وحریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوار های شکسته  وخطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور با معابر عمومی و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد
.
۹-
جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزرات بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز انها و دور نگه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند
.

۱۰-
پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادلانه اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت ان و ایجاد و توسعه معابر،خیابانها،میادین و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و اب گیری و متعلقات انها بر طبق قانون توسعه معابر
.

۱۱-
تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خریدو فروش ارزان و توقف وسایط نقلیه  و غیره
.

۱۲-
جلوگیری از ایجاد و تامین کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین و یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها،کارگاهها،گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازندو اصطبل چارپایان،مرکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا   کند تولید دود و عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگیری کنند یا و در تخریب کوره های اجر ،گچ،اهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت ومراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کار کردن انها دود ایجاد می کند از الوده شدن هوای شهر جلوگیری نمایدو هر گاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب قانون به وجود امده باشد انها را تعطیل کنند و اگر لازم شو د انها
را به خارح از شهر انتقال دهد

۱۳-
احداث بناها و ساختمان ها ی مورد نیاز محل از قبیل رخت شو خانه ،مستراح،حمام عمومی،کشتارگاه ،میادین و باغ کودکانو ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر .

۱۴-
تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و اثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.

۱۵-اهتمام در مراعات شبکه بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگه داری اطفال بی بضاعت و سرراهی
.

۱۶-
ساختن خیابانها و اسفالت کردن سواره رو ها و پیاده رو های معابر و کوچه های عمومی و انهار و جویهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال ان به هزینه شهرداری محل.

۱۷-
وضع مقررات خاص برای نام گذاری معابر  نصب لوحه نام انها و شماره گذاری و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن اگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداناتی کع در حفظ و نظارت و زیبایی شهر موثر باشند .


آخرین بروزرسانی ( جمعه، ۳۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۲ )
 


جدیدترین مطالب و اخبار

تبلیغات